Altforst

Dorpsplatform

Waar staat het Dorpsplatform voor

Het Dorpsplatform Altforst Actief heeft als doel om gezamenlijk met de inwoners te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Altforst. Wat doen we daarvoor:

  • Het informeren van de inwoners van Altforst over onderwerpen die met het woon- en leefklimaat verband houden door het organiseren van bijeenkomsten en het doen van publicaties. Bij onderwerpen die tot stellingname (kunnen) leiden zal het dorpsplatform zich neutraal opstellen.
  • Het signaleren van ideeën, wensen en behoeften bij de inwoners over onderwerpen die met de instandhouding of verbetering van het woon- en leefklimaat in Altforst verband houden, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en het houden van enquêtes.
  • Het stimuleren van de inwoners om zelf aan de slag te gaan met thema’s omtrent instandhouding en verbetering van het woon- en leefklimaat in Altforst (bijvoorbeeld) in werkgroepen.
  • Het faciliteren van aan het dorpsplatform verbonden werkgroepen bij het realiseren van projecten die bevorderlijk zijn voor de instandhouding of verbetering van het woon- en leefklimaat in Altforst.
  • Het functioneren als intermediair tussen de inwoners van Altforst en gemeente West Maas en Waal, of andere ter zake doende instanties, waarbij het dorpsplatform niet als vertegenwoordiger van Altforst moet worden gezien, maar als een verbinder, die wederzijds informatie ophaalt en doorgeeft.
  • Het doorverwijzen naar de juiste instanties bij specifieke vragen of klachten van inwoners. 

Heeft u vragen of suggesties laat het ons weten per email: 

Start Altforst Actief in 2018

Een groep enthousiasme inwoners van Altforst is gestart met het verzamelen van ideeën om ons dorp nog aantrekkelijker te maken voor de huidige en de nieuwe inwoners zodat alle bewoners, jong en oud, zich thuis voelen en dat men ook op hogere leeftijd in het dorp kan blijven wonen.

Voor een overzicht van de activiteiten en de wensen zie:

De gemeente verwacht in navolging van de Rijksoverheid dat burgers meer zelf doen en regelen om hun woonplaats leefbaar te houden. Dit biedt kansen, want we kunnen zo onze eigen plannen maken en uitvoeren in onderlinge samenwerking. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling met subsidie en de inzet van medewerkers.

Alle inwoners zijn benaderd via een vragenlijst en de resultaten zijn besproken tijdens een bijeenkomst met de inwoners op 23 maart 2018. In verschillende groepen zijn nog aanvullende suggesties naar voren gekomen. Alle wensen en ideeën worden opgenomen in het Dorpsontwikkelingsplan. Dit plan wordt aan de bewoners voorgelegd  en daarna aangeboden aan de gemeente.

Velen zijn enthousiast bezig met het formuleren van voorstellen om ons dorp nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers en sommige ideeën wordt al concreet uitgewerkt.

Naast de gemeente ondersteunt de provincie Gelderland leefbaarheidsinitiatieven met een subsidieregeling, daar kunnen we een beroep op gaan doen als de plannen uitgewerkt zijn.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud