Altforst

Oranje-Comité Altforst

Oranje-Comité Altforst

Verslagen van diverse vergaderingen in 1975, een herinnering aan Koninginnedag en 5 mei viering.

Bestuursvergadering 22 januari 1975

Aanwezig: Wim Brokken, Piet Banken, Jan Banken, Gon van de Kamp-Kuijpers,
Nel van Ooijen-van Dijk, mevr. Hendriks-Lekkerkerker en Antoon van Ooijen

Doel van deze vergadering: uitbreiding van het huidige bestuur bestaande uit de heren. Wim Brokken, Piet Banken en Jan Banken.
Opening door Wim Brokken die in het kort uiteenzet waarvoor de overige personen uitgenodigd waren aan deze vergadering en tevens aan het bestuur deel te nemen. Dit kwam hier op neer dat het bestaande bestuur zich na verloop van tijd wil terugtrekken na een periode van actieve inzet gedurende 30 jaren voor de heren Banken en 12 jaar voor Wim Brokken.
Het ligt in de bedoeling dat de nieuw aangezochte personen na 1 of 2 jaren de taak van het huidige bestuur over zullen nemen. De aangezochte leden verklaarden zich hiertoe bereid en verdeelden de functies als volgt:
-Voorzitter: Antoon van Ooijen
-Penningmeester: Gon van de Kamp-Kuijpers
-Secretaresse: Marietje van Oijen-Roeffen
Medegedeeld werd dat het gemeentebestuur van de uitbreiding reeds in kennis is gesteld.
Als opvolgende organisator tot de kermisactiviteiten werd gekozen Antoon van Ooijen, die voorlopig nog zal worden begeleid door Wim Brokken.
Verder werden nog enkele punten besproken, waaronder de activiteiten voor dit jaar te weten:
-30 april Koninginnedag, 5 mei bevrijdingsfeest, kermis 15, 16 en 17 juni en een schoolreisje
In verband met de gebruikelijke vrije dagen tijdens de kermis zal contact opgenomen worden met het hoofd der school.
Voor 30 april en 5 mei moet het voetbalveld besproken worden.
De uitbreiding van het bestuur zal worden gepubliceerd in: ‘WEER WAT NIEUWS”, onze dorpskrant van Henk Wiedeman
Voor de viering van 5 mei dienen alle verenigingen aangeschreven te worden om deel te nemen aan een vergadering met het doel voor deze dag gezamenlijke festiviteiten te organiseren.
Voor beëindiging van dit verslag moet nog vermeld worden dat bij het organiseren van een schoolreisje niet vergeten mag worden dit schoolreisje te verzekering.

Bestuursvergadering 29 januari 1975

Als punt 1 werd behandeld het stemmen. I.v.m. het even aantal personen van het comite werd met algemene stemmen op voorstel van de voorzitter besloten de voorzitter van het stemrecht te onthouden. Punt 2: i.v.m. de vrije dagen voor schoolkinderen tijdens de kermis is de Johan van Kol, hoofd der school een brief gezonden. Antwoord hierop moet nog binnenkomen.Punt 3: besloten werd een vergadering te beleggen met het hoofd der school, het oudercomité, juffrouw Lia Maas en de werkgroep van de kleuterschool. Het is de bedoeling in de vergadering de mogelijkheid tot samenwerken te kunnen bekijken bij het organiseren van activiteiten op 30 april en 5 mei. Nel van Ooijen-van Dijk zorgt voor een voorlopig programma. Het besteedbare bedrag voor deze dagen werd gepland op 550,00 gulden.

Bestuursvergadering 19 februari 1975

Aanwezig: voltallige comite en met onderwijzend personeel waarvan aanwezig Johan van Kol en juffrouw Lia Maas, oudercomité (vertegenwoordigd door Gonny van Kruisbergen-van de Kamp, mevr. Derks en Wilhelmien van Teeffelen) en werkgroep kleuterschool vertegenwoordigd door Dien Strik-van Dijk.

Opening van de vergadering met een welkomstwoord aan allen door de voorzitter met aanvullend een korte uiteenzetting van het doel van deze vergadering. Hierna werden verschillende ideeën voor activiteiten, te organiseren op de komende feestdagen gepresenteerd, waaruit al vlot een keuze werd gemaakt.Tot de volgende plannen werd met ieders instemming besloten: op 30 april zal voor de jeugd van de basisschool een amusante film worden gedraaid, die eventueel ’s avonds kan worden herhaald voor alle belangstellenden uit Altforst. Johan Van Kol heeft deze taak spontaan op zich genomen. Voor de kleuters zal op deze dag een poppenkastspel vertoond worden.Uiteraard wordt een traktatie voor de jeugd niet vergeten.5 mei: voor deze dag staat op het programma wat de schooljeugd betreft een wereldreis door Altforst waarin kinderen actief bezig zullen kunnen zijn. Voor de kleuters zal er een miniwereldreis georganiseerd worden op het voetbalveld.Wanneer op 5 mei het weer onverhoopt slecht mocht zijn, zal het programma worden verplaatst naar de eerstkomende zaterdag met goed weer.Tot slot dankt Antoon van Ooijen de genodigden voor hun komst en hun spontaan aangeboden hulp.

Bestuursvergadering 12 maart 1975

Agenda: bespreking van de verschillende activiteiten voor 30 april en 5 mei, verdeling van de taken.Voor 30 april kan het programma als volgt worden voorgesteld: om 2 uur ‘s middags zal voor de schooljeugd en andere belangstellenden een film worden vertoond met als titel: “twaalf ambachten en dertien ongelukken” met in de hoofdrollen Laurel en Hardy. De duur van deze film is 90 minuten waar nog een korte voorfilm aan vooraf zal gaan. In de pauze zal voor een traktatie worden verzorgd. Eveneens om 2 uur zullen we in de kleuterschool starten met een poppenkast vertonen waar alle kinderen vanaf 4 jaar bij aanwezig mogen zijn. Uiteraard zal ook hier de traktatie niet vergeten worden.5 mei: het programma zal er als volgt gaan uitzien:opening om 10.00 uur. 14.00 uur: minireis kleuters op voetbalveld, wereldreis basisschool  en superwereldreis voor de jeugd van 12–18 jaar. Toneelvoorstelling voor de bejaarden om 20.00 uur.Toelichting op de openingsplechtigheid van deze dag: i.v.m. de herdenking van de bevrijding heeft het oranje-comité een schrijven ontvangen van de gemeente Appeltern. In dit schrijven wordt het oranje-comité uitgenodigd deel te nemen aan een soort marathon die in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen zal plaatsvinden en waarbij dan het bevrijdingsvuur zal worden uitgereikt aan de deelnemers. Wanneer het mogelijk zou zijn hieraan deel te nemen zou dit een aanleiding zijn voor een plechtige openingsdienst waarin een pastoor en een dominee zouden kunnen voorgaan. Antoon van Ooijen en mevr. Hendriks zullen voor deze vorm van activiteit zorg dragen en hiervoor de nodige contacten leggen. Antoon van Ooijen zal in samenwerking met enkele jongeren zorg dragen voor de superwereldreis. Voetballers zullen bij elkaar getrommeld worden door Wim van Ooijen die het dorp en de Heppert voor zijn rekening zal nemen en door Broer van Ooijen die dit zal waarnemen op de Woerd en de Wal. De boerenkapel zal hier voor een muzikale omlijsting zorgen.Tot slot van deze dag werd een toneelstuk gepland voor de bejaarden waarvoor Nel van Ooijen-van Dijk contact op zal nemen met het bestuur van de jeugdtoneelgroep.

Bestuursvergadering 2 april 1975

Als punt stond op de agenda een uiteenzetting van diverse activiteiten van 5 mei door de daarvoor verantwoordelijke personen. Dit bleek in het algemeen weinig problemen op te leveren: i.v.m. het programma van de kleuters kon Marietje van Oijen-Roeffen melden dat het oorspronkelijke plan, een miniwereldreis, werd gewijzigd in een indianenspel  en voor zover dit mogelijk was, uitgewerkt is. Nel van Ooijen-van Dijk, Gon van de Kamp-Kuijpers en mevr. Hendriks kwamen eveneens met een zo volledig mogelijk programma. Antoon van Ooijen die verantwoordelijk is voor de oudere jeugd had in samenwerking met enkele leden van de K.P.J. in grote lijnen een oriëntatie-rit gepland waarvan de route zou worden uitgezet op zaterdag 5 april. I.v.m.  de gekostumeerde voetbalwedstrijd konden nog geen volledige gegevens worden verstrekt. Met het oog op het toneelstuk dat voor de bejaarden gespeeld zal worden, werd besloten dat ook vrije toegang zal worden verleend aan alle belangstellenden boven 18 haar. Dit om te voorkomen dat de toneelgroep voor 10 à 15 personen zou moeten optreden. Hier zal bij wijze van traktatie een kopje koffie worden geschonken. Door mevr. Hendriks werd contact opgenomen met Ds. De Vos, door Antoon van Ooijen gebeurde dit met Pastoor Willems en Mevr. Smolders, i.v.m. de oecomenische gebedsdienst. Zij zullen een dezer dagen een bijeenkomst hebben om deze dienst in elkaar te zetten. Voorts werd besloten om leden van de K.P.J. te vragen voor de estafetteploeg, die het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Altforst zullen brengen.Na de rondvraag werd nog besloten om het onderwijzend personeel te vragen voor jurering van de deelnemers aan de wereldreis en oriëntatie-rit. Bij de gekostumeerde voetbalwedstrijd een entree heffen van 1,00 gulden als tegemoetkoming in de onkosten.Koninginnedag 1990 door Wilma Lemmers, Wilma van Gemert en Marja Gerrits
Met grote vreugde kunnen wij u mededelen dat dit jaar op Koninginnedag ‘onze’ koningin een bezoek zal brengen aan het kleine dorpje Altforst.
De koningin wordt met haar koets om 10.00 uur verwacht op het schoolplein waar natuurlijk alle inwoners van Altforst verkleed staan in de kleuren rood/wit/blauw/oranje. We verwachten de kinderen met hun versierde fietsen, skelters, kinderwagen enz.
Onder begeleiding van muziekvereniging de Kwaekers sluiten we achter de koets met zijn Koninklijke Hoogheid aan om een rondtocht te maken door onze mooie dorpje.
Terug bij school is er natuurlijk het traditionele ballonen oplaten. Met natuurlijk een prijs voor de degene met de ballon die het verste komt.
We vervolgen deze dag met een vossenjacht, 13 jongeren die elke een letter bij zich hebben waar na afloop een woord gevormd moet worden.
We sluiten deze dag om ongeveer 12.00 uur met een traktatie.

Koninginnedag 1990 door Wilma Lemmers, Wilma van Gemert en Marja Gerrits
Met grote vreugde kunnen wij u mededelen dat dit jaar op Koninginnedag ‘onze’ koningin een bezoek zal brengen aan het kleine dorpje Altforst.
De koningin wordt met haar koets om 10.00 uur verwacht op het schoolplein waar natuurlijk alle inwoners van Altforst verkleed staan in de kleuren rood/wit/blauw/oranje. We verwachten de kinderen met hun versierde fietsen, skelters, kinderwagen enz.
Onder begeleiding van muziekvereniging de Kwaekers sluiten we achter de koets met zijn Koninklijke Hoogheid aan om een rondtocht te maken door onze mooie dorpje.
Terug bij school is er natuurlijk het traditionele ballonen oplaten. Met natuurlijk een prijs voor de degene met de ballon die het verste komt.
We vervolgen deze dag met een vossenjacht, 13 jongeren die elke een letter bij zich hebben waar na afloop een woord gevormd moet worden.
We sluiten deze dag om ongeveer 12.00 uur met een traktatie.

Koninginnedag 1991
Voor deze dag lag in de planning een playbackshow, maar helaas met 2 aanmeldingen ging dit feest dan ook niet door. Maar het oranje comité is niet voor een gat gevangen en al gauw lagen er al weer nieuwe ideeën op tafel.
We gaan voor de traditionele spelen en zoals altijd kan het oranje-comité rekenen op de Kwaekers met hun muzikale opluistering.
Na een rondrit door het dorp en het ballonnen oplaten kon de strijd beginnen. Wat te denken van: lucifersdoosjes overbrengen via de neus of als een schildpad d.m.v. een draaiende beweging voort te beginnen. Een gezellig dag waar alle kinderen aan deelnemen.

Koninginnedag 1992
De Olympische zomerspelen in Barcelona dat jaar? Echt niet, die werden verplaatst naar Altforst.
Alle kinderen werden uitgenodigd om in een sportief tenue te komen en natuurlijk hun versierde fietsen.
Op het grote terrein (hiervoor speciaal aangelegd) midden in ons dorp, werd eerst het Olympisch vuur ontstoken door dhr. Johan van Kol en Davey van Gemert.
Daarna kon de strijd beginnen: o.a. water overbrengen, met z’n vieren op de skilatten en niet te vergeten de spiraal voor ijzersterke zenuwen.
Deze dag werd afgesloten met nog een speciale gast, de sterkeeper van A.A.C.: Broer van Ooijen.
Alle kinderen mochten schieten op de goal en dat viel niet mee voor Broer.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud